logotipas
ad-kas tai?  „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpai yra malda, mokymas, bendrystė ir misija. Šio dvasinio gyvenimo dėka bendruomenės broliuose ir sesėse auga Kristaus meilė visiems žmonėms ir kyla troškimas liudyti Viešpaties Išgelbėjimo žinią žodžiu ir gyvenimu. Suvokiame, kad misija kyla iš bendruomeninio gyvenimo, kuris remiasi malda, ugdymu ir bendryste, nes tik tuo, kuo gyvename, galime pasidalinti su kitais, ir tada šis dalijimasis neša gerų vaisių.

                           zenklas

 • Pirmasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra MALDA. Tai yra įsipareigojimas melstis asmenine malda su Šventuoju Raštu, melstis charizmine malda atsiveriant Šventosios Dvasios dovanoms Dievo šlovinime ir užtarimo maldoje, švęsti Eucharistiją, adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą, melstis Dievo tautos liturgines valandas, melstis susitarimo malda Bažnyčios atsinaujinimo, Naujosios Evangelizacijos ir kitomis intencijomis.

  Bendruomeninei maldai „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė susirenka kartą per savaitę, trečiadienio vakarais. Pirmasis mėnesio trečiadienis yra Atviras Dievo šlovinimo susirinkimas. Į jį kviečiami visi norintys kartu šlovinti Dievą, klausytis mokymų, liudijimų, dalintis tikėjimo patirtimi grupelėse ir melstis užtarimo malda. Kitų bendruomenės susirinkimų metu meldžiamės charizmine malda arba giedame liturgines valandas. Du kartus per savaitę (antradienio ir ketvirtadienio rytais) giedame liturgines valandas – Rytmetinę. Sekmadieniais giedame per Šventąsias Mišias Šv. Antano parapijoje.


 • Antrasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra MOKYMAS. Tai yra įsipareigojimas suprasti Kerygmą – esminę Evangelijos žinią, įsisavinti katalikų tikėjimo pagrindus, gilintis į Katalikų Bažnyčios mokymą, svarstyti Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį ir juo dalintis, mokytis bendradarbiauti su Šventąja Dvasia dvasiniame gyvenime ir misijoje remiantis Bažnyčios sukaupta patirtimi, gilintis į Bažnyčios slėpinį ir pasauliečių pašaukimą joje.

  Mokinystė yra gyvenimo būdas, todėl ugdymas yra nuolatinis ir nesibaigiantis. Kiekvienais metais bendruomenė pasirenka ugdymo programą, atitinkančią žmonių poreikius bei bendruomenės gyvenimo ir misijos ypatumus. Per eilę pastarųjų metų turėjome tokias ugdymo programas: 1) atlikome Šv. Ignaco dvasines pratybas; 2) studijavome Šventąjį Raštą (Mato evangeliją) su komentarais; 3) gilinomės į Dorybes, svarstydami kaip šiandien galime vadovautis Doros tradicijos išmintimi, pasitelkdami Šventąjį Raštą, dykumų tėvų patirtį ir šiuolaikinės krikščioniškojo dvasingumo teologijos įžvalgas. Šiuos mokslo metus pradėjome Popiežiaus Pranciškaus enciklika „Lumen Fidei“, o ugdymo programoje gilinsimės į Šventosios Dvasios dovanas ir jų veikimo patirtį. Metų bėgyje turime Advento rekolekcijas ir Pavasario rekolekcijas, kurių metu atnaujiname savo pažadus Dievui ir bendruomenei.


 • Trečiasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra BENDRYSTĖ. Tai yra įsipareigojimas dalintis su bendruomenės broliais ir sesėmis tikėjimo kelionės patirtimi, remti vieni kitus išbandymų metu, skatinti augti šventumu, tarnauti vieni kitiems savo dvasinėmis dovanomis, dalintis materialinėmis gėrybėmis.

  Bendrystė tarp brolių ir sesių vyksta maldos ir ugdymo susirinkimų metu bei misijos organizavimo ir renginių pravedimo metu. Bendruomenė turi gražių tradicinių susibūrimų: Kalėdų Agapę, Sekminių šventę, vasaros stovyklą prie Alnio ežero bei nuolat vykstančias jubiliejų, sužadėtuvių, vestuvių, krikštynų ir kitas šventes. Dažnai bendruomenę aplanko svečiai iš Lietuvos ar užsienio, su kuriais kalbame apie nuostabius Dievo darbus visame pasaulyje.


 • Ketvirtasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra MISIJA. Tai įsipareigojimas aktyviai dalyvauti Katalikų Bažnyčios misijoje – Naujojoje evangelizacijoje: skelbti Gerąją Naujieną netikintiesiems ir ieškantiesiems, tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui bei puoselėti krikščionių vienybę.

Veliava