logotipas

Apie musBendruomenės charizma

 • „Gyvųjų akmenų“ charizma yra šlovinti Dievą ir liudyti Jo darbus.

 • Troškimas šlovinti ir liudyti kyla nuolat atsigręžiant į Viešpatį Jėzų Kristų, tikrąjį Gyvąjį Akmenį, ir atsiveriant Šventajai Dvasiai, Bažnyčios Gaivintojai.

 • Bendruomenės tikslas yra tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai Evangelizacijai.

 • Bendruomenės vizija yra savo laikmečio iššūkių akivaizdoje patiems būti ir kitus ugdyti sąmoningais tikinčiaisiais pasauliečiais, kurių gyvenime skleidžiasi krikščioniškojo pašaukimo pilnatvė:

 1. gyvas tikėjimas, kylantis iš asmeninio ryšio su Jėzumi Kristumi, Jo Evangelijos liudijimo ir Katalikų Bažnyčios mokymo pažinimo;

 2. įsipareigojimas konkrečiai tarnystei savo tikėjimo bendruomenėje; atsakomybė už krikščioniškų vertybių puoselėjimą profesinėje ir visuomeninėje aplinkoje;

 3. tradicinės šeimos ir jaunosios kartos ugdymas krikščioniškų vertybių pagrindu bei dialogo tarp kartų skatinimas;

 4. krikščionių vienybė, stiprinama bendradarbiaujant su krikščioniškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir dalyvaujant bendroje veikloje dėl Europos ateities kūrimo.

Bendruomenės pobūdis

 • Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ yra privati tikinčiųjų bendrija, turinti juridinio asmens statusą. Bendruomenė remiasi Katalikų Bažnyčios mokymu ir popiežiaus autoritetu. Trokšdama būti ištikima Kristui ir Jo Bažnyčiai, bendruomenė gyvuoja ir veikia su vietos vyskupo palaikymu.

 • Bendruomenę sudaro Romos Katalikų Bažnyčios nariai, susibūrę kartu dalyvauti jos gyvenime ir misijoje. Bendruomenės narius jungia bendras pašaukimas, pasireiškiantis dvasinio gyvenimo bei misijos bendrumu. Į bendruomenę gali jungtis ir kitų krikščioniškų denominacijų nariai, kuriems yra artimas „Gyvųjų akmenų“ pašaukimas. Tuo būdu jie padeda bendruomenei puoselėti krikščionių vienybę.

 • Bendruomenė jungia tikinčiuosius pasauliečius, atpažįstančius pašaukimą aktyviai įsitraukti į Katalikų Bažnyčios dvasinį gyvenimą ir misiją. Į bendruomenę gali jungtis ir kunigai bei pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariai.

 • Bendruomenės nariai gyvena „Gyvųjų akmenų“ pašaukimu, derindami jį prie savo kasdienio gyvenimo ir profesinės veiklos. Kiekvienas bendruomenės narys turi asmeninę gyvenamąją vietą ir darbą kaip pragyvenimo šaltinį. Atsiliepdami į „Gyvųjų akmenų“ misijos poreikius, bendruomenės nariai gali gyventi kartu ir vesti bendrą ūkį.

Bendruomenės dvasingumas

 • „Gyvųjų akmenų“ vardas yra paremtas Šventuoju Raštu:   

 1. Besiartinant prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: Garbė Karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu! Ramybė danguje, Šlovė aukštybėse! Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: Mokytojau, sudrausk savo mokinius! Jis jiems atsakė: Sakau jums, jei šitie tylės – akmenys šauks! (Lk 19, 37-40).

 2. Ženkite prie Jo, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų (1 Pt 2, 4-5).


 • „Gyvųjų akmenų“ pašaukimas yra atsiliepti į Dievo malonę gyventi pagal Evangeliją pirmųjų krikščionių pavyzdžiu, puoselėjant bendruomeniškumą ir vykdant evangelizaciją:

 1. esame ,,akmenys“ – paprasti ir įvairūs žmonės, kurių gyvumas yra Viešpaties gyvybė mumyse;

 2. esame Viešpaties pažadinti, kad būtume gyvi Jo liudytojai, gyventume pagal Evangeliją, Jį šlovintume ir skelbtume Jo Gerąją Naujieną;

 3. Jėzus Kristus yra tikrasis Gyvasis Akmuo mūsų tarpe, Jis yra mūsų gyvenimo pagrindas ir centras, o mes esame gyvieji akmenys tiek, kiek esame panašūs į Jį, kiek leidžiame Jam augti mumyse;

 4. esame pašaukti būti Jėzaus mokiniais – patiems sekti Jėzų ir paklusti Jo siuntimui ,Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones‘. Tai kvietimas žadinti ir stiprinti pasauliečių krikščioniškąjį sąmoningumą, aktyvumą ir atsakomybę, padedant jiems imtis konkrečios veiklos savo tikėjimo bendruomenėse ir visuomeninėje aplinkoje;

 5. esame pašaukti būti gyvaisiais akmenimis Katalikų Bažnyčios dvasiniuose namuose, tarnauti jos dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai Evangelizacijai.


 • „Gyvųjų akmenų“ dvasinio gyvenimo stulpai yra malda, mokymas, bendrystė ir misija. Šio dvasinio gyvenimo dėka bendruomenės broliuose ir sesėse auga Kristaus meilė visiems žmonėms ir kyla troškimas liudyti jiems Viešpaties Išgelbėjimo žinią žodžiu ir gyvenimu:

 1. Pirmasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra MALDA. Tai yra įsipareigojimas melstis asmenine malda su Šventuoju Raštu, melstis charizmine malda atsiveriant Šventosios Dvasios dovanoms Dievo šlovinime ir užtarimo maldoje, švęsti Eucharistiją, adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą, melstis Dievo tautos liturgines valandas, melstis susitarimo malda Bažnyčios atsinaujinimo, Naujosios Evangelizacijos ir kitomis intencijomis.

 2. Antrasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra MOKYMAS. Tai yra įsipareigojimas suprasti Kerygmą – esminę Evangelijos žinią, įsisavinti katalikų tikėjimo pagrindus, gilintis į Katalikų Bažnyčios mokymą, svarstyti Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį ir juo dalintis, mokytis bendradarbiauti su Šventąja Dvasia dvasiniame gyvenime ir misijoje remiantis Bažnyčios sukaupta patirtimi, gilintis į Bažnyčios slėpinį ir pasauliečių pašaukimą joje.

 3. Trečiasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra BENDRYSTĖ. Tai yra įsipareigojimas dalintis su bendruomenės broliais ir sesėmis tikėjimo kelionės patirtimi, remti vieni kitus išbandymų metu, skatinti augti šventumu, tarnauti vieni kitiems savo dvasinėmis dovanomis,  dalintis materialinėmis gėrybėmis.

 4. Ketvirtasis bendruomenės dvasinio gyvenimo stulpas yra MISIJA. Tai yra įsipareigojimas aktyviai dalyvauti Katalikų Bažnyčios misijoje – Naujojoje Evangelizacijoje: skelbti Gerąją Naujieną Dievo ieškantiems žmonėms, tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui, puoselėti krikščionių vienybę.


 • „Gyvųjų akmenų“ malda išreiškia troškimą gyventi tuo, ko meldžiame, ir melsti to, kuo gyvename:

Viešpatie, mūsų Tėve, suteik mums malonę
atsiliepti į Tavo meilės pašaukimą:
nuolat atsiveriant Šventajai Dvasiai
artintis prie Jėzaus, kad panašėtume į Jį
ir būtume kaip gyvieji akmenys Jo Bažnyčioje;

įkvėpk mus
šlovinti Jėzų – Gyvąjį Akmenį – esantį tarp mūsų,
gyventi Jo žodžiu ir Jį skelbti;

padėk mums
kartu su bendruomenės broliais ir sesėmis
statydintis į dvasinius namus,
kad būtume šventa kunigystė
ir atnašautume dvasines aukas,
priimtinas Dievui per Jėzų Kristų;

uždek mus
uolumu Viešpačiui ir Jo Bažnyčiai,
kad tarnautume jos dvasiniam atsinaujinimui
ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai. Amen.


 • „Gyvųjų akmenų“ ženklas išreiškia Viešpaties pašaukimą ir primena įsipareigojimą atsiliepti į jį gyvenimu:

 1. Ženklo forma yra panašėjantis į kryžių akmuo: vienoje pusėje jis yra perrištas virvele su įspaustomis keturiomis žymėmis; kitoje pusėje yra raidės JGA.

 2. Ženklo reikšmė yra tokia: panašėjantis į kryžių akmuo reiškia, kad akmeniui gyvybę teikia Kristaus Dvasia, formuojanti jame Kristaus atvaizdą ir vedanti į auką ir pergalę; perrišimas virvele reiškia, kad kiekvienas gyvasis akmuo yra susijęs su kitais akmenimis dvasiniais vienybės ryšiais; keturios įspaustos žymės reiškia, kad bendruomenės dvasinis gyvenimas remiasi įsipareigojimu maldai, mokymui, bendravimui ir misijai; raidės JGA skelbia, kad Jėzus yra Gyvasis Akmuo.

                             zenklas

Bendruomenės narystė

 • Norintieji įsijungti į bendruomenę turi atitikti būtinas ir pakankamas narystės sąlygas. Asmuo atitinka būtinas narystės sąlygas, jei yra pilnametis, veiksnus, socialiai brandus, sąmoningas krikščionis ieškantis Dievo valios ir atsakingai dalyvaujantis Bažnyčios gyvenime, laisvai apsisprendęs tirti ir atsiliepti į Dievo pašaukimą drauge su bendruomenės broliais ir sesėmis. Asmuo atitinka pakankamas narystės sąlygas, jei bendruomenės nariai pritaria jo įsijungimui į bendruomenę pagal atitinkamą statusą.

 • Bendruomenę sudaro asmenys, turintys skirtingą bendruomeninį statusą, atitinkantį jų galimybes įsipareigoti bendruomenės gyvenimui ir misijai: įsipareigoję nariai, naujokai, asocijuoti nariai, kandidatai, bendradarbiai. Bendruomenė tiria pašaukimą įsipareigoti visam gyvenimui. Bendruomenės asmenų teisės ir pareigos priklauso nuo jų turimo bendruomeninio statuso, atitinkančio jų galimybes įsipareigoti bendruomenės gyvenimui ir misijai.

Bendruomenės valdymas

 • Bendruomenės valdymas yra trijų pakopų: įsipareigojusių narių susirinkimas, bendruomenės branduolys, bendruomenės koordinatorius.

 • Įsipareigojusių narių susirinkimas yra atsakingas už bendruomenės pašaukimo, charizmos, tikslo ir vizijos puoselėjimą bendruomeniniame gyvenime bei misijoje. Bendruomenės branduolys yra atsakingas už įsipareigojusių narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą. Bendruomenės koordinatorius yra atsakingas už bendruomenės vidinės ir išorinės veiklos koordinavimą bei bendruomenės atstovavimą viešajame gyvenime.

Veliava